Dopyt

Odošlite nám Váš dopyt. Budeme Vás kontaktovať.

  O nás

  Filtrácii a mikrofiltrácii olejov sa venujeme od svojho založenia v roku 2002.

  Za ten čas sme prešli dynamickým rastom a stali sa jednou z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v oblasti filtrácie (recyklácie) priemyselných kvapalín. Sme výrobná a obchodná spoločnosť so širokou paletou filtračných materiálov a zariadení. Našim zákazníkom poskytujeme množstvo servisných služieb vrátane komplexnej starostlivosti o čistotu kvapalín a strojov – tzv. Total Fluid Management.

  Neustále rastúce portfólio spokojných zákazníkov svedčí o vysokej technickej úrovni, komplexnosti a spoľahlivosti našich služieb. Teší nás, že sme odbornou aj laickou verejnosťou vnímaní ako spoľahlivý a skúsený partner.

  Od roku 2013 sme držiteľmi certifikátov ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015.

   

   

   

  Projekt

  „Spracovanie odpadových olejov na produkciu komerčne využiteľných recyklovaných priemyselných a odpadových vykurovacích olejov“

  je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Zámerom spoločnosti žiadateľa je realizovať produktovú a procesnú inováciu, ktorá sa týka spracovania (recyklácie) odpadových olejov radených do kategórie nebezpečných odpadov. Inovácia je výsledkom vlastného vývoja a dlhodobého know-how spoločnosti v oblasti filtrácie olejov.

  EURÓPSKA ÚNIA

  Európsky fond pre regionálny rozvoj

  OP Podnikanie a inovácie

  pre konkurencieschopnosť

   

  Politika kvality a environmentálna politika spoločnosti FILTRATION TECHNOLOGY s.r.o.

  Politika kvality je zameraná na plnenie vízií a stratégií vedúcich k dosiahnutiu čiastkových cieľov v rámci nasledujúcich skupín:

  Zákazníci a vízie uspokojenia ich potrieb:
  – na prvom mieste uspokojiť potreby zákazníkov
  – trvalým zlepšovaním a rozvojom spoločnosti porozumieť a vedieť vyhovieť ďalším požiadavkám
  a prianiam zákazníkov
  – monitorovať spokojnosť zákazníkov
  – dbať na prvotriednu kvalitu, spoľahlivosť produktov a služieb
  – dodávať produkty a služby flexibilne a podľa potreby zákazníkov
  – plánovito informovať svojich zákazníkov o rozsahu poskytovaného portfólia produktov a služieb a
  o novinkách v tomto portfóliu (prezentácia na odborných seminároch, webové stránky a pod.)

  Zamestnanci a vízie posilňovania zodpovednosti a nasadenia
  – pracovať na správnom výbere zamestnancov pre podporu úspechu spoločnosti
  – klásť dôraz na odbornú kvalifikáciu a manuálnu zručnosť zamestnancov
  – nastaviť pravidlá pre dôsledné zapracovanie, preškolenie a rozvoj kvalifikácie zamestnancov
  – odmeňovať zamestnancov zodpovedajúcou mzdou
  – zabezpečiť zodpovedajúce pracovné podmienky a väzby na pracovisku pre zamestnancov

  Dodávatelia a vízie partnerstva a vzájomnej spoľahlivosti
  – stanoviť relevantný dôraz na kvalitu nakupovaných produktov a služieb, čas dodávok a
  akceptovateľnosť cien
  – vytvárať pevné obchodné väzby na podporu dlhodobého partnerstva
  – utvárať vhodné nákupné portfólio rozsahom a počtom dodávateľov

  Orgány štátnej správy a vízie rešpektovať legislatívu
  – zabezpečiť vhodnou cestou informácie o zmenách legislatívnych požiadaviek
  – dodržiavať predpísané legislatívne požiadavky
  – viesť potrebnú evidenciu na preukázanie vykonávania činností v súlade s týmito požiadavkami

  Zázemie a vízia bezproblémového chodu spoločnosti
  – udržiavať zodpovedajúce pracovné prostredie a dbať na nutnosť zaistiť poriadok v priestoroch
  celej spoločnosti
  – zaobstarať a udržiavať zodpovedajúce strojné vybavenie a stav budov
  – sledovať možnosti uplatnenia nových či inovovaných technológií s ohľadom na zvyšovanie
  kvality produktov a služieb alebo na znižovanie surovinovej náročnosti výroby

  Inovácie a vízie trvalého zlepšovania, prosperujúcej spoločnosti a zaistenej budúcnosti
  – vedieť presvedčiť zákazníka o výhodách dlhodobej spolupráce ponukou nových produktov
  a služieb, prípadne využívať nové a efektívnejšie technológie
  – skvalitňovať servis a technické poradenstvo, ponúkať komplexné služby
  – sledovať možnosti a využívať dotácie a granty pre ďalší rozvoj spoločnosti a ich výrobkov
  – trvalo optimalizovať všetky procesy a výkon spoločnosti

  Environmentálna politika spoločnosti je zameraná najmä na podporu znižovania odpadov a využívania možných zdrojov na ich opätovné využitie,a to v nasledujúcich oblastiach:

  Trvalý rozvoj a vízia trvalého zlepšovania
  – vybudovať a rozvíjať certifikovaný systém pre oblasť životného prostredia a uplatňovať ho vo
  všetkých oblastiach a činnostiach spoločnosti

  Zvyšovanie množstva recyklovaných olejov (ako služba zákazníkom), recyklácia olejov v rámci
  prevzatých nebezpečných odpadov a vízie znižovania podielu množstva nebezpečného odpadu
  k objemu recyklácie
  – trvale zvyšovať množstvo recyklovaných olejov formou nových a udržanie existujúcich činností
  s obchodnými partnermi
  – recyklovať oleje prevzaté od zákazníkov vo forme nebezpečného odpadu a zvyšný odpad
  opäť ekologicky a riadne likvidovať
  – znižovať produkciu nebezpečného odpadu z vlastnej činnosti, najmä pri filtrácii

  Zvyšovanie zodpovednosti zamestnancov aj spoločnosti a vízia podpory ochrany životného prostredia
  – zabezpečovať pre zamestnancov školenia a informovanosť o starostlivosti o životné prostredie
  – triediť odpad podľa jednotlivých surovín (papier, plast a pod.)
  – navrhovať zákazníkom inovované riešenia na podporu ochrany životného aj pracovného prostredia
  – spolupracovať s dodávateľmi, ktorí podporujú ekologické správanie alebo ktorí majú tiež
  certifikát ISO 14001

  Vybrané referencie

  Naši partneri