Environmentální politika

Cíle v oblasti životního prostředí:

  • Trvalý rozvoj a zlepšování.

Vybudovat a udržet certifikovaný systém. Ve všech oblastech své činnosti uplatňovat EMS.

  • Zvyšování množství recyklovaného oleje (jako služba zákazníkům), recyklace oleje v rámci převzatých NO

Trvale zvyšovat množství recyklovaného oleje – souvisí s udržením stávajících zákazníků, získáním nových zákazníků, s kvalitou poskytovaných služeb. Významným prvkem pro ochranu ŽP je zavedení recyklace olejů převzatých od zákazníků jako NO.

  • Snižování podílu množství.

Nejenže zabraňujeme vzniku nebezpečného odpadu recyklací znečištěných olejů, ale zároveň i snižujeme námi produkované množství nebezpečného odpadu vznikajícího při této filtraci.

  • Pravidelné školení zaměstnanců k životnímu prostředí.

Ochrana ŽP je věcí každého zaměstnance. Pravidelným informováním a školením je podporováno jejich povědomí k péči o ŽP.

  • Předcházení úniků a havárií.

Využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození ŽP. V místech manipulace s odpady zajistit bezpečné nakládání s nimi – nulový počet událostí a havárií.

  • Zavazujeme svoje dodavatele k ŽP.

Zvyšovat počet rozhodujících dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva o „ekologickém chování“ nebo kteří mají certifikát ISO 14001.

© 2018 Filtration technology s.r.o.