By-pass filtry

By-pass filtry FT-B68, FT-B78, FT-B87, FT-B88

By-pass filtry FT-B68, FT-B78,FT-B87 a FT-B88 jsou vysoce kompaktní a vysoce účinné filtrační systémy, které jsou instalovány do tlakové větve hydraulického systému, kde se odebírá malé množství oleje z hlavního toku a prochází přes filtrační vložku, která je schopná zachytit mechanické nečistoty do velikosti až 1µm a taky je schopná absorbovat až 1,5 litru vody.

Takto vyčištěný olej po průchodu přes filtrační vložku se vrací zpět do zásobníku oleje.

Tento systém mikrofiltrace přináší celou řadu výhod:

  • jedná se o trvalou, dlouhodobou filtraci s nejvyšší účinností
  • několikanásobné prodloužení životnosti oleje a olejových filtrů
  • snížení poruchovosti hydraulického systému až o 90%
  • snížení energetické spotřeby strojů s vyčištěným olejem
  • jednoduchá výměna filtr
    ační vložky bez nutnosti zastavení stroje
  • zvýšení životnosti strojního zařízení
  • snížení množství nebezpečného odpadu aj.

Obtokový Filtr FT-B88

Uvedený filtr FT-B88 vyrábíme ve dvou variantách: ALU odlitek nebo ocelové provedení.

Typ tělesa filtru FT-B88
Jmenovitý průtok 4 Ltr/min
Filtrační schopnost 1 µm
Maximální teplota oleje 80°C
Vhodné pro objem nádrže 800 až 2500 litrů
Viskozita oleje 9 – 220 cSt
Provozní tlak/ zkušební tlak 2 až 4 bary/ 8 bar
Hydraulický vstup závit 1/4″
Hydraulický výstup závit 1/4″
Vnější rozměryHmotnost ø215x 310 mm9kg

Obtokový Filtr FT-B87

Typ tělesa filtru FT-B87
Jmenovitý průtok 3 Ltr/min
Filtrační schopnost 1 µm
Maximální teplota oleje 80°C
Vhodné pro objem nádrže 500 až 1000 litrů
Viskozita oleje 9 – 220 cSt
Provozní tlak/ zkušební tlak 2 až 4 bary/ 8 bar
Hydraulický vstup závit 1/4″
Hydraulický výstup závit 1/4″
Vnější rozměry ø195x 305 mm
Hmotnost 8kg

Obtokový Filtr FT-B78

Typ tělesa filtru FT-B78
Jmenovitý průtok 2,3 Ltr/min
Filtrační schopnost 1 µm
Maximální teplota oleje 80°C
Vhodné pro objem nádrže 300 až 700 litrů
Viskozita oleje 9 – 220 cSt
Provozní tlak/ zkušební tlak 2 až 4 bary/ 8 bar
Hydraulický vstup závit 1/4″
Hydraulický výstup závti 1/4″
Vnější rozměry ø155x 285 mm
Hmotnost 7kg

Obtokový Filtr FT-B68

Typ tělesa filtru FT-B68
Jmenovitý průtok 1,8 Ltr/min
Filtrační schopnost 1 µm
Maximální teplota

oleje
80°C
Vhodné pro objem nádrže od 50 až 300 litrů
Viskozita oleje 9 – 220 cSt
Provozní tlak/ zkušební tlak 2 až 4 bary/ 8 bar
Hydraulický vstup závit 1/4″
Hydraulický výstup závit 1/4″
Vnější rozměry
ø120x 270 mm
Hmotnost 4,5kg

Různé instalace a aplikace by-pass filtrů

  

  

 

Olejové by-pass filtry (Mikrofiltry) pro motorové oleje

Mikrofiltr je zdokonalený tzv. „Frantz filtr“, známý v USA od roku 1953. Jedná se o extrémně jemný celulózový filtr, schopný odstraňovat nečistoty už od velikosti 1 mikronu (běžné olejové filtry jsou přitom schopny zachytit jen nečistoty v průměru 10-20 krát větší). Kvůli své vysoké jemnosti a z toho vyplývajícím vyšším průtokovým odporem, je používán jako „obtokový filtr“ zařazený v tzv.. by-passe.

Mikrofiltr je připevněn na vhodném místě v motorovém prostoru, hadicemi připojen na olejový mazací okruh motoru. Montáž je velmi jednoduchá a zvládne ji každý servisní technik během přibližně dvou hodin.

Namísto výměny oleje se, ve výrobcem předepsaných intervalech, vymění jen filtrační vložka mikrofiltru a doplní podle velikosti motoru 0,5-1 l oleje.

Mikrofiltr odstraňuje z oleje nejen velmi jemné znečišťující částice, ale také vodu, která je významným faktorem způsobujícím stárnutí (znehodnocování) oleje. Doplněním oleje při výměně filtrační vložky mikrofiltru je dosaženo stabilizace obsahu aditiv, čímž si olej neustále zachovává potřebné vlastnosti. Mikrofiltr lze namontovat téměř do každého strojního zařízení.

Co způsobuje stárnutí oleje?

Zvýšení kyselosti  – Z kyselých spalin (S02, N0x) vzniká ve spojení s vodou např. kyselina sírová. Ta jednak zrychluje oxidaci, a tím stárnutí oleje, navíc se zhoršuje korozívní opotřebení.
Pokles obsahu aditiv – Voda přicházející do oleje ve formě páry a následně kondenzující, způsobuje mimo jiné urychlení stárnutí oleje vinou katalytického působení, jakož i pokles obsahu aditiv a tím náchylnost kovových součástí motoru ke korozi. Velká koncentrace vody v motorovém oleji přitom dále podporuje kondenzační procesy a tím ukládání usazenin.
Znečistění pevnými částicemi – I jemné kovové částečky pocházející z třecích ploch, zvyšují dramaticky dále jejich opotřebení a působí kromě toho katalyticky na stárnutí motorového oleje, které se za působení vody ještě zhoršuje. Vlivem vysoké koncentrace jemných kovových nečistot se zrychluje úbytek aditiv v oleji a tím se zkracuje jeho životnost. Kromě toho jemné částečky poškozují tenkou ochrannou zoxidovanou vrstvu kovových částí, která je jinak chrání proti další oxidaci.

NÁSLEDKY A ŘEŠENÍ

Následky

Všechny výše uvedené vlivy zkracují rozhodujícím způsobem životnost oleje. Zejména se zvyšuje kyselost (úbytkem alkalických rezerv) a viskozita. Vyčerpaní dispergačních schopností (schopnosti rozkládat) má za následek vytváření usazenin.
Hlavní postavení mají aditiva

Zatím je prodlužování olejových servisních intervalů dosahované zlepšováním množství aditiv v oleji. Pokud však je životnost oleje postavena pouze na aditivech, je jeho interval výměny oleje omezen právě rychlostí jejich vyčerpání.
Řešení

Interval výměny oleje se může výrazně prodloužit odstraněním jemných kovových nečistot, složek nerozpustných v oleji, sazí a vody, protože jak bylo popsáno výše, přesně tyto výrobky způsobují stárnutí oleje. Vysoce účinným a přitom jednoduchýrn řešením je filtrace rnotorového oleje jemným obtokovým filtrem

Výhody mikrofiltru lze shrnout do nasledujících bodů:

– Udržuje olej extrémně čistý,

– prodlužuje interval výměny oleje,

– snižuje opotřebení motoru a zvyšuje jeho životnost až o 75%

– klesají provozní náklady a doba potřebná na údržbu stroje

– po demontáži je možné mikrofiltr používat dále v jiném stroji,

– montáž / demontáž zvládne i středně zručný laik

– dramaticky klesá množství spotřebovaného / opotřebovaného oleje, čímž klesá zatížení životního prostředí nebezpečným odpadem

– Různé vědecké výzkumy, testování i technická praxe dokazují vysokou účinnost mikrofiltru (např. Č5ko-Test 1989 nebo Akadernia der Wissenschaften / Vědecká akademie / Vídeň

1991).

– tisíce spokojených uživatelů mikrofiltru poznali jeho přednosti

PROČ SE ZATÍM JEMNÉ FILTROVÁNÍ standardně nepoužívá?


Konkurenční tlak a tržní mechanismy mají paradoxně své negativní důsledky ve ztíženém prosazování některých pokrokových technologií. Zejména výrobci motorů jsou vedeni snahou umožnit přiměřený výdělek i firmám zajišťujícím pravidelný servis, jakož i firmám dodávajícím potřebný materiál pro údržbu.

Více servisních úkonů

Povinná pravidelná výměna oleje, která je podmínkou pro zachování záručních podmínek stroje, je jeden z ideálních nástrojů, jak přinutit zákazníka k pravidelnému servisu. Pravidelná kontrola je bezpochyby nezbytná a potřebná, ne příliš neopodstatněná však zůstává frekvence těchto kontrol a zejména nutnost výrněny celé olejové náplně.

Prosazení pokrokových technologií není vždy jednoduché

Určitý odpor a nezájem ropný firem o produkt mikrofiltr je pochopitelný, protože při jeho masovém nasazení by významně klesly zisky z množství jimi prodávaného oleje. Argumenty svědčící pro výhody jemného filtrování oleje by však neměly být přehlíženy. Zbytečně spotřebovaný olej jde na vrub nákladů za provoz zákazníka a v neposlední řadě přispívá ke zhoršení ekologických poměrů na Zemi.

BEZ MOTOROVÉHO OLEJE TO NEJDE

Motorový olej má důležitý a rozhodující vliv na funkci a životnost stroje. Základní funkce motorového oleje jsou:

Mazání třecích ploch

Na různých místech v motoru dochází ke tření, což vede k opotřebení. Nejdůležitějším úkolem motorového oleje je toto tření zmenšit mazáním. Jak ideálně lze označit stav, kdy je mezi třecími plochami vytvořen souvislý olejový film, který nedovolí, aby se tyto plochy navzájem dotýkaly. Takové podmínky však nejsou vždy splněné:

-například při studeném startu jsou třecí plochy v kontaktu, čímž se opotřebení významně zvyšuje

-nebo pokud nemá olej odpovídající chemické a mechanické vlastnosti (zejména, pokud obsahuje mechanické částice větší než je vzájemná vzdálenost kluzných ploch od sebe).
Odvod tepla
Jen přibližně 25% energie paliva je přeměněno na mechanickou energii, zbytek musí být ve formě tepla odveden. Olej sice odvádí relativně malé množství tepla, Plní však významnou roli při chlazení vysoce namáhaných dílů jako jsou ložiska a dna pístů.
Důkladné utěsnění spalovacího prostoru
Motorový olej má také významnou roli pří těsnění spalovacího prostoru, kdy vytváří na stěnách válce tenký mazací film. Čím je utěsnění kvalitnější, tím méně produktů spalovací procesu pronikne do olejové náplně motoru.
Udržování čistého mazacího systému
Při spalování vznikají pevné a kapalné látky nerozpustné v oleji. Olej musí mít přitom takové vlastnosti, aby se tyto látky neusazovaly v mazacím systému motoru, čímž by mohly způsobit nedostatečné zásobování mazacích míst olejem.

© 2018 Filtration technology s.r.o.